Warunki pobytu


WARUNKI POBYTU

1. Goście zobowiązują się do przestrzegania porządku obowiązującego na kwaterze i do użytkowania wszystkich pomieszczeń zgodnie z ich przeznaczeniem.
2. W przypadku wyrządzenia szkód zobowiązują się do ich niezwłocznego naprawienia lub pokrycia kosztów naprawy.
3. Jeżeli liczba gości wynajmujących kwaterę jest wyższa niż wskazana w skierowaniu właściciel kwatery ma prawo do:
- odmówienia przyjęcia osób dodatkowych
- pobrania dodatkowej opłaty
- odstąpienia od umowy z winy gości.
4. Na początku i na końcu okresu wynajmu dokonana zostanie inwentaryzacja i sprawdzenie stanu pomieszczeń przez właściciela kwatery i gościa.
5. Rezerwacja kwatery zostanie potwierdzona wtedy, kiedy w ustalonym terminie zostaną uiszczone wymagane opłaty.
6. Gość nie może bez zgody właściciela kwatery przyjmować na nocleg w wynajmowanych pomieszczeniach dodatkowych osób, traktując ich jako swoich gości.
7. Właściciel kwatery zobowiązany jest udostępnić turyście pomieszczenia i sprzęt wchodzący w skład wynajętej kwatery.
8. Gość skracający okres pobytu na kwaterze nie otrzymuje zwrotu należności za niewykorzystane noclegi nawet w dniu przyjazdu - wpłacona kwota przepada.
9. Kwaterodawca wskazuje klientowi miejsce postoju samochodu, ale nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez osoby trzecie.
10. Wszystkie uwagi na temat pobytu prosimy kierować niezwłocznie do właściciela, a poważne zastrzeżenia należy zgłosć właścicielowi w formie pisemnej. Skargi wniesione po zakończeniu świadczenia nie będą rozpatrzone a zwrot za nie nie przysługuje.
11. Wpłacenie zadatku jest równoznaczne z akceptacją warunków wynajmu kwatery.
12. W przypadku rezygnacji z usług, całość wpłaconego zadatku nie podlega zwrotowi. Podstawa prawna „ustawa o turystyce” z dnia 04.12.1997 roku.
13. Doba zaczyna się o godz. 1500 w dniu przyjazdu, a kończy się o godz. 1000 w dniu wyjazdu. Chyba że ustalono inaczej.